Теа Јуришиќ е визуелен уметник, илустратор и основач на “KVAR Illustration” каде како единствен вработен работи за агенции, прави едиториали, мурали и други илустрации за клиенти од целиот свет.

Кажи ни нешто за себе – прави се како да немаме идеја која си?!

Јас сум само една обична девојка која сака да ги истражува несекојдневните детали во секојдневниот живот и низ различни медиуми да ги трансформира во нешто ново.

Како се гледаш себе си и зошто? уметник? уличен уметник? нешто друго?

Луѓето велат дека сум уличен уметник, илустратор, сликар… Но вистината е дека не сакам да се дефенирам себе си затоа што моите интереси се менуваат во зависност од различните креативни полиња на кои работам. Поврзаноста помеѓу сите овие улоги е нараторството па затоа велам дека сум наратор кој раскажува приказни низ различни медиуми. Добриот микс помеѓу уметничката композиција и идејата позади истата се многу важни. Самата декорација и генералната идеја не ме интересираат. 

Какви техники и ресурси користиш?

Моментално користам водени боици и маркери. Исто така работам и со дигитални техники но тоа е само затоа што се корисни за мојата хонорарна работа. Останатиот дел од моите илустрација што ги “правам за забава” се направени со традиционални техники. Ми се допаѓа можноста што ја имам да направам грешка на хартија затоа што нема враќање – морам да ги решам проблемите што ги создавам.

Како ја започна кариерата и како таа изгледа денес?

Како дете бев премногу срамежлива и сакав да се кријам во мојот удобен свет полн со идеи и четки. Додека бев во основно школо, бев популарното дете еднаш во неделата – кога имавме час по ликовно и сите бараа да им нацртам нешто. Денес, кога ќе се сетам на минатото, не можам да се препознаам. Креативната работа ме натера да излезам од тој мој свет и да зборам пред публика, да креирам уметност на големи ѕидови и да разговарам со секој кој се интересира за мојата рабнота.

Креативната работа ме натера да излезам од тој мој свет и да зборам пред публика.

Гордо можам да кажам дека имам своја фирма KVAR Illustration, каде како единствен вработен работам за агенции, правам едиториали, мурали и други илустрации за клиенти од целиот свет.

Во сите форми на уметноста, инспиративноста е многу важен дел. што те инспирира и како тоа го наоѓа своето место во твоите дела?

Животот е мојата инспирација па затоа пробувам да го направам што е можно поинтересен. На пример, моментално живеам и работам во стар автомобил-приколка и патувам низ јужна Европа. Тоа прави да се чувствувам жива и подготвена да запознаам нови средини и луѓе.

Дали имаш уметници на кој се огледуваш? дали можеш да ни кажеш што ги прави посебни за тебе?

Ги сакам сите што работат напорно, без разлика каква уметност создаваат. Сметам дека ако си страствен за своите интереси, ќе успееш во она што го правиш.

tea jurisic dreadpen
Какви други интереси имаш освен уметноста?

Мојот најнов интерес е собирање печурки. Сакам да барам и наоѓам печурки. Исто така сум и нуркач, работев 6 години во центарот за нуркање на татко ми на крајбрежјето во Хрватска. Денес, обожавам да нуркам рекреативно.

Што мислиш дека луѓето чуствуваат или мислат кога ќе ги видат твоите дела на улица?

Што и да мислат или гледаат во моите илустрации работи и за нив и за мене. Не сакам да ги учам луѓето што е тоа уметност. Сакам самите да дојдат до тој заклучок и да се забавуваат. Приказната е секогаш за секого  различна и тоа е во ред затоа што сите различно размислуваме.

Кои се твоите планови за во иднина?

Да патувам со мојот кампер и дечко ми и да ишарам некои многу големи ѕидови кои ќе направат луѓето да застанат и да го видат. Сакам да ги освежам градовите. Сакам со водени боици да бојам на убава хартија, некаде во природа во Грција.

Неодамна го направи муралот за vukovart. кажи ни нешто за процесот и идејата позади ова дело.

VukovArt ѕидот беше голем чекор за мене затоа што предизвикот да сликам на ѕид од 300м2 за 6 дена и сама беше голем. Првиот ден кога дојдов пред ѕидот ќе заплачев за малку затоа што не бев свесна колку е голем само од сликите. Дури поимислив и да се откажам но бидејќи сум многу тврдоглава, работев од 6 наутро до вечерта, изгубив 3 кила, добив топлотен удар но на крајот го завршив муралот со голема насмевка на моето лице. Самата слика ги претставува водата и ветрот што е поврзано со средината од која што доаѓам и Вуковар.

Сакам да ги освежам градовите. Сакам со водени боици да бојам на убава хартија, некаде во природа во Грција.

КОЈА Е ПОРАКАТА КОЈА САКАШ ДА ЈА ПРЕНЕСЕШ СО ТВОИТЕ ДЕЛА?

Пораката е секогаш различна. Би рекла дека целта на моите илустрации е да направат луѓето да се забавуваат додека ги гледаат!

 

Дознај повеќе за Теа и нејзините дела на нејзиниот Instagram профил и на Behance. 🙂 Благодарам Теа што одвои време да одговориш на нашите прашања. И ти благодарам тебе што остана до крај. 😉

Нарачај си cool Dreadpen bandana и stay safe, yo!

Tea Jurišić is a visual artist / illustrator and founder of the one-woman studio “KVAR Illustration” where she is working for advertising companies, editorial, murals and other illustrations for the clients from all over the world.

Introduce yourself to us – as if we had no idea who you were!?

I am just an ordinary girl who likes to seek the unusual details in the everyday life, and transform them to something new in the different media.

How do you define yourself and why? Artist? Street artist? Something else?

People say I am a street artist, illustrator, painter… But the truth is, I don’t like to define myself because my interests change in different creative fields. The connection between all of these roles is storytelling, so I can say I’m a storyteller who likes to act through different media. I find the right mixture between art composition and the idea behind it very important. The decoration itself and the idea itself doesn’t interest me.

What kind of techniques and resources do you use?

I currently like to use watercolor and markers. I also work with digital techniques, but only because they are useful for commissioned work. The rest of my illustrations which are “done for fun” are all made with traditional techniques. I love the possibility to make a mistake on paper, because there is no “undo” button – I like to solve the problems I create.

How did it all start for you, and what is it nowadays?

As a child I was terribly shy, and I loved to stay in my own comfortable world full of ideas, strokes, brushes. During elementary school, I was a popular child one hour a week – when we had the art class, where everybody asked me to make a drawing for them. Today, when I look back, I can’t recognize myself. Creative work forced me to go out of the shadow and talk in front of an audience, to create huge wall paintings, and to interact with everybody who is interested in my work. 

Creative work forced me to go out of the shadow and talk in the front of the audience.

I can proudly say I have my own company KVAR illustration, a one-woman studio working for advertising companies, editorial, murals and other illustrations for clients from all over the world..

In all forms of art, inspiration is crucial. What inspires you and how does that end up in your art?

Life is my inspiration, so I am trying to make it as interesting as possible for myself. For example, currently, I’m living and working in an old-timer camper and traveling through the south of Europe. It makes me alive and I’m ready to soak in new environments and people like a sponge.

Do you have any artist(s) you admire? Can you pinpoint what it is that makes them so special for you?

I like everybody who works hard, doesn’t matter what kind of art they create. I think if you’re passionate about your interests, you will continuously make it.

tea jurisic dreadpen
What other passions do you have apart from art?

My newest interest is mushroom collecting. I love to search and find mushrooms. I’m also a scuba divemaster, I worked for 6 years in my father’s diving center on the coast of Croatia. Today, I love to dive recreationally.

What do you think people feel or think of when they see one of your works on the street?

Whatever people think or see in my illustrations, works for them and for me. I don’t want to teach people what art is, I want them to conclude it by themselves and I want them to have fun. There’s always a different story for everybody who interacts with my works, and that’s fine because we all think differently.

What are your creative plans for the future?

To travel around with my camper and boyfriend, and paint some really big walls which will make people stop and observe. I want to refresh the cities. I want to paint on a nice watercolor paper somewhere in nature in Greece.

You painted the mural for Vukovart not long ago. Tell us a bit about the process and idea behind this work.

VukovArt wall was a big step forward for me because it was a huge challenge to paint a 300m2 wall in 6 days, all by myself, only using the scaffolding. The first day when I arrived in front of the wall, I almost cried because I couldn’t imagine how big it is just from the photos. I even thought of giving up, but since I’m stubborn, I worked from 6 in the morning until the evening, lost 3 kilos, got a sunburn, but after all finished everything with a huge smile on my face. The picture itself represents water and wind, which is a connection between the environment I come from and the area of Vukovar.

I want to refresh cities. I want to paint on nice watercolor paper somewhere in nature in Greece.

What’s the message you want to convey with your work?

The message is always different, I would say my the purpose of my illustrations is to make people have fun while observing!

 

Learn more about Tea and her work on her Instagram profile and Behance. 🙂 Thanks Tea for taking the time to answer our questions. And thank you for staying until the end. 😉

Order yourself a cool Dreadpen bandana and stay safe, yo!

Check out our the bestselling s#!t

-29%
Original price was: €35.00.Current price is: €25.00.
New
5.00
12.0015.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *